English   |   ورود
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
بازگشت

گزارش سالانه ایسیج

در سال ۱۳۹۵، اعضا ایسیج فعالیت های متنوعی را انجامدادند که در ذیل به پاره ای از انها اشاره می شود .