English   |   ورود
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
بازگشت

سمینار یازدهم ایسیج

سمینار سالانه ایسیج در تاریخ ۲-۳ دسامبر ۲۰۱۷ در توکیو در مرکز جوانان یادبود المپیک ملی