English   |   ????
????? : جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
بازگشت

گزارش سالانه ایسیج

در سال ۱۳۹۵، اعضا ایسیج فعالیت های متنوعی را انجامدادند که در ذیل به پاره ای از انها اشاره می شود .